STREFA KOMERCYJNA >> Zgłoszenie uczestnictwa - strefa komercyjna
Zgłoszenie uczestnictwa

Szanowni Państwo, wszelkie pytania i zgłoszenie udziału w AIRSHOW 2018  dotyczące wynajmu stanowisk komercyjnych prosimy kierować do przedstawicieli Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie:

 • Ewa Wenerska tel. 81 474 6153, mail: airshow@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl
 • Agnieszka Kiebasińska tel. 81 474 6140, mail: airshow@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl
 • Lucyna Dąbrowska tel. 81 474 6101, mail: airshow@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

i przedstawicieli Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych,
mail: airshow@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl

 

WAŻNE INFORMACJE:

 • Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 81 b lok.73a 00-382 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000425007 jest współorganizatorem Międzynarodowych Pokazów Lotniczych  AIR SHOW 2018, które odbędą się 25-26 sierpnia 2018 r.  w Radomiu.
 • 29 maja 2018 r. pomiędzy Fundacją Inicjatyw Młodzieżowych a Agencją Mienia Wojskowego z siedzibą w Warszawie zostało zawarte porozumienie o współpracy w sprawie organizacji Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018. Na podstawie zapisów porozumienia Agencja Mienia Wojskowego udziela Fundacji Inicjatyw Młodzieżowych wsparcia obejmującego w szczególności: przygotowanie zabezpieczenia energetycznego oraz zagospodarowywania nieruchomości na potrzeby AIR SHOW 2018. Wsparcie obejmuje m.in zadania związane z przygotowaniem procedur na jakich stanowiska komercyjne i niekomercyjne będą oddawane w najem/użyczenie oraz przygotowanie projektu podziału terenu pokazów na stanowiska o zróżnicowanych wymiarach, w tym wyznaczenie stanowisk, z uwzględnieniem wymaganej infrastruktury, tj. przejazdy, drogi pożarowe, itp. wraz z ich oznaczeniem, przygotowanie pakietu energetycznego dla najemców/biorących w użyczenie.

 

 Informacja o prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem wskazanych przez Panią/Pana danych (dalej „ADO”) jest Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą w Warszawie , ul. Solec 81 b lok.73a 00-382 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000425007
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, w tym:
 • składanie zaproszeń do złożenia oferty ( kierowanie zapytań ofertowych);
 • udział w przetargach ustnych i pisemnych  w związku z organizacją Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018;
 • zawarcie umowy najmu i jej wykonywanie, w tym wydawanie przepustek;
 • odpowiedzi na zadane pytania związane z realizacją Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 • Niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy - art 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej jako RODO.
 • Niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń związanych z realizacją zawartej umowy- art. 6 ust.1 lit.f.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, że jest Pan/Pani obowiązany do podania danych osobowych, konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
 1. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, tj. Agencji Mienia Wojskowego 00-911 Warszawa, ul. Nowowiejska 26A, NIP 526-10-38-122, REGON 011263946-00346, oraz Biuru Organizacyjnemu Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AIR SHOW 2018.
 2. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu przetwarzania, nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy.
 4. Decyzje dotyczące Pani/Pana w związku z przeprowadzanymi przetargami, zawartymi i realizowanymi umowami  nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 5. Na podst. Art. 15-21 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 6. Na podst. Art. 77 RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Kontakt z Administratorem: poprzez pocztę elektroniczną na adres: kontakt@fundacjainicjatywmlodziezowych.pl lub listownie Fundacja Inicjatyw Młodzieżowych z siedzibą w Warszawie , ul. Solec 81 b lok.73a 00-382 Warszawa.

 

 

 

‹‹ cofnij